Konkurs Wiedzy

Konkurs Wiedzy 2019/2020

Aktualności odnośnie Konkursu Wiedzy

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Nauczyciele,
w związku z sytuację pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu oraz stosując się do zalecanych przez rząd ograniczeń informuję, że etap wojewódzki konkursu interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach nie odbędzie się.
Jednocześnie informuję, że wojewódzki konkurs o Wielkich Polakach kończy się na etapie rejonowym, co oznacza, że wyniki tego etapu stają się wynikami końcowymi konkursu, na podstawie których przyznane zostaną tytuły odpowiednio laureatów i finalistów.
Wkrótce na stronie internetowej CEM w Górsku zostaną ogłoszone listy laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu.
Jestem przekonany, że decyzja o odwołaniu etapu wojewódzkiego konkursu – trudna i podjęta z ciężkim sercem – spotka się ze zrozumieniem wszystkich Osób zaangażowanych w jego realizację.
Z oczywistych powodów gala zaplanowana na 16 kwietnia br. również nie odbędzie się. O ewentualnym terminie zostaną Państwa powiadomieni za pomocą www CEM w Górsku.

                                                                                    ks. Józef Ślusarczyk
                                                                                  Dyrektor CEM w Górsku

Komunikat Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku


z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 r., w Regulaminie WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO o WIELKICH POLAKACH pn. „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim wprowadza się następujące zmiany, które wchodzą w życie z dniem podpisania:
a) W rozdziale 1 pkt 1 podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Wojewódzki konkurs jest dwustopniowy:

ETAP TERMIN GODZINA FORMA MIEJSCE
etap I – szkolny 21 listopada 2019 r. (czwartek)   12:00 pisemny (60 minut)   szkoła uczestnika
etap II – rejonowy 20 lutego 2020 r. (czwartek)   12:00   pisemny (90 minut) w rejonach według załącznika nr 1         do niniejszego regulaminu

b)W rozdziale 1 pkt 1 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Komisja konkursowa. opracowania zadań i literatury przygotowuje zadania wraz z punktacją na etap szkolny i rejonowy oraz wykaz literatury.”
c) W rozdziale 3 pkt 9 podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym.
Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych    do uzyskania na etapie rejonowym lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 80% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu rejonowego.”
d) Skreśla się Rozdział 4
e) W rozdziale 6 skreśla się zapisy od „Etap III (…)” do „Postanowienia końcowe”
f) WW. zmiany dotyczą również treści załączników.

                                                                                               ks. Józef Ślusarczyk
                                                                                           Dyrektor CEM w Górsku

Wyniki – Etap I – szkolny

Wyniki – Etap II – rejonowy

Dokumenty do pobrania:

Patronaty honorowe i medialne

Plakat

Baner

Regulamin

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie interdyscyplinarnym Wiedzy o Wielkich Polakach i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 5 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 6 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych

Załącznik nr 14 Wzór pisma – Wgląd do pracy konkursowej

Literatura:

ETAP I

Literatura obowiązkowa:

– Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Jan Paweł II,  Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2005, wyd. II

– VI Światowe Dni Młodzieży w Polsce. Materiały do Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach 2019/2020, zebrał i opracował ks. dr Paweł Nowogórski CSMA

– Biografia Jana Pawła II, opracował ks. Dariusz Kowalczyk na podstawie oficjalnej strony Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”

ETAP II

Literatura z I etapu oraz:

– Wstańcie, chodźmy!, Jan Paweł II, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2004

– Światowe Dni Młodzieży ze św. Janem Pawłem II. Wybrane fragmenty ze ŚDM dla celów Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy o Wielkich Polakach zebrał i opracował ks. dr Paweł Nowogórski CSMA

ETAP III

Literatura z I i II etapu oraz:

– PRZEKROCZYĆ PRÓG NADZIEI, Jan Paweł II, 

– Dk. Waldemar Rozynkowski, Pobyty papieża Jana Pawła II oraz ślady pamięci o papieżu w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. Tekst opublikowany w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, red. A. Radzimiński, Toruń 2017, s. 525-540, 600-602. Tekst przeznaczony dla uczestników Konkursu o Wielkich Polakach.

Możliwość komentowania Konkurs Wiedzy 2019/2020 została wyłączona