Strona główna

Aktualności odnośnie Konkursu Wiedzy

Drodzy Uczniowie i Rodzice, Szanowni Nauczyciele,
w związku z sytuację pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników konkursu oraz stosując się do zalecanych przez rząd ograniczeń informuję, że etap wojewódzki konkursu interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach nie odbędzie się.
Jednocześnie informuję, że wojewódzki konkurs o Wielkich Polakach kończy się na etapie rejonowym, co oznacza, że wyniki tego etapu stają się wynikami końcowymi konkursu, na podstawie których przyznane zostaną tytuły odpowiednio laureatów i finalistów.
Wkrótce na stronie internetowej CEM w Górsku zostaną ogłoszone listy laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu.
Jestem przekonany, że decyzja o odwołaniu etapu wojewódzkiego konkursu – trudna i podjęta z ciężkim sercem – spotka się ze zrozumieniem wszystkich Osób zaangażowanych w jego realizację.
Z oczywistych powodów gala zaplanowana na 16 kwietnia br. również nie odbędzie się. O ewentualnym terminie zostaną Państwa powiadomieni za pomocą www CEM w Górsku.

  ks. Józef Ślusarczyk
Dyrektor CEM w Górsku

Komunikat Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku
z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 r., w Regulaminie WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO o WIELKICH POLAKACH pn. „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku” dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim wprowadza się następujące zmiany, które wchodzą w życie z dniem podpisania:
a) W rozdziale 1 pkt 1 podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Wojewódzki konkurs jest dwustopniowy:

ETAP TERMIN GODZINA FORMA MIEJSCE
etap I – szkolny 21 listopada 2019 r. (czwartek)   12:00 pisemny (60 minut)   szkoła uczestnika
etap II – rejonowy 20 lutego 2020 r. (czwartek)   12:00   pisemny (90 minut) w rejonach według załącznika nr 1         do niniejszego regulaminu

b)W rozdziale 1 pkt 1 podpunkt 7 otrzymuje brzmienie:
„Komisja konkursowa. opracowania zadań i literatury przygotowuje zadania wraz z punktacją na etap szkolny i rejonowy oraz wykaz literatury.”
c) W rozdziale 3 pkt 9 podpunkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym.
Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych    do uzyskania na etapie rejonowym lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 80% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu rejonowego.”
d) Skreśla się Rozdział 4
e) W rozdziale 6 skreśla się zapisy od „Etap III (…)” do „Postanowienia końcowe”
f) WW. zmiany dotyczą również treści załączników.

  ks. Józef Ślusarczyk
Dyrektor CEM w Górsku

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku wydała
Zestaw albumów o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, seria limitowana, 12 tomów lipiec 2019

1. Album o Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku tom 1/12

2. Muzeum multimedialne o ks. J. Popiełuszce w Górski tom 2/12

3. Muzeum Regionalne w Górsku tom 3/12

4. Kawiarenka patriotyczna w CEM w Górsku tom 4/12

5. Sala dydaktyczna im. św. Jana Pawła II i Wielkich Polaków w Górsku tom 5/12

6. Sala dydaktyczna im Marianny Popiełuszko w Górsku tom 6/12

7. Świetlica środowiskowa – Oratorium w CEM w Górsku tom 7/12

8. Medaliony Wielkich Polaków w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 8/12

9. Ks. Jerzy Popiełuszko w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku tom 9/12

10. Budowa Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 10/12

11. Działalność Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku tom 11/12

12. Malarstwo w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki w Górsku Bogdana Rafała Ziółkowskiego tom 12/12

13. Sympozja naukowe i Roczniki księdza Jerzego tom 13

14. Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach tom 14

15. Międzynarodowy Program Edukacyjny dla młodzieży śladami św. Jana Pawła II tom 15

Zebrał i opracował Zespół: Karolina Żbikowska, Bogusław Ziółkowski, ks. dr Paweł Nowogórski,
Grafika i skład: Karolina Żbikowska, Foto: CEM archiwum,
Wydawca: Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” w Górsku