Fundacja CEM

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” z początkiem 2013 roku, rozpoczęła swoją działalność. Fundacja współorganizuje występy artystyczne, przeglądy teatralne, projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz przygotowuje programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe, religijne i historyczne skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

Fundacja ma swoją siedzibę w Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. 

Celem fundacji jest: 

a.     działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych;
b.     organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych i wielodzietnych;
c.     promocja i organizacja wolontariatu;
d.     zapoznanie się dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego;
e.     podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej;
f.     działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
g.     tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundacje działalności charytatywnej;
h.     ochrona i promocja zdrowia;
i.     działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
j.     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
k.    wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
l.     pomoc Polonii i Polakom za granicą;
m.   przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
n.    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
o.    promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
p.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
q.    prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;
r.    dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży;
s.    promowanie idei edukacji przez całe życie;
t.    prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
u.   organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
v.   zapoznanie z dorobkiem kultury i sztuki narodowej, szczególnie dzieci i młodzieży;
w.  organizowanie konkursów i olimpiad wiedzy. 

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM”
ul. ks. B. Markiewicza 9, 87-134 Górsk

  • Telefon:  507-932-361
  • e-mail: cem_gorsk@wp.pl
  • NIP 879 267 02 45
  • REGON 341417368
  • KRS 0000 456 207 (1%)
  • nr konta 57 1240 1444 1111 0010 5697 5663