Uncategorized

Regulamin

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH

Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku

dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych, klas dotychczasowych gimnazjów        

  i gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim

Rozdział 1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Organizacja i przebieg konkursu
 1. Celem konkursu jest:

1) wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko – pomorskim;

2) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia;

3)  rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

4)  promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół; 

5)  motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym                     w rozwijaniu jego pasji; 

6) przybliżanie wartości zwyczajów regionalnych, społecznych i patriotycznych
      na podstawie wielkich autorytetów;

7) rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych           dziedzin naukowych.

 1. Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” – Bohater Polski Niepodległej Marian Rejewski – życie, dzieło i pamięć na tle historii Polski XX i XXI wieku od etapu szkolnego do jego zakończenia na terenie województwa organizuje Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
 2. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Civitas Christiana, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieliw Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieliwe Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, IPN, Mat-Bud, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.
 3. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy monitoruje przygotowanie  i przeprowadzenie konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 4. Wojewódzki konkurs jest trzystopniowy:
ETAP TERMIN GODZINA FORMA MIEJSCE
etap I –

szkolny

29 listopada 2018

(czwartek)

 

12:00 pisemny

(60 minut)

 

szkoła uczestnika
etap II – rejonowy 14 lutego 2019

(czwartek)

 

12:00  

pisemny

(90 minut)

w rejonach według załącznika nr 1         do niniejszego regulaminu
etap III – wojewódzki

 

21 marca 2019

(czwartek)

 12.00  

 

pisemny

(90 minut)

Urząd Marszałkowski

Woj. Kujawsko-Pomorskiego

 Plac Teatralny 2

87 – 100 Toruń

wręczenie nagród 10 kwietnia 2019

(środa)

12.00  

gala

wręczenia nagród

Centrum Edukacji Młodzieży                    im. ks. J. Popiełuszki,    ul. ks. B. Markiewicza 10

87-134 Górsk

 1. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej.
 2. Komisja konkursowa przygotowuje zadania wraz z punktacją na etap szkolny, rejonowy i wojewódzki oraz wykaz literatury.
 3. Konkurs przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności. Część pisemną eliminacji przeprowadza się anonimowo, prace są kodowane.
 4. We wszystkich etapach pisemnych konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji konkursowej lub nauczyciele nadzorujący oraz obserwatorzy z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Organizatora. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel,który jest rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.
 5. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
 7. Za organizację wszystkich etapów konkursu odpowiada Centrum Edukacji Młodzieży ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Etap szkolny, obejmujący m.in. umieszczenie informacji o konkursie oraz testu z  tego etapu, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu PIKO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zgłaszanie szkół oraz uczniów odbywa się zgodnie z postanowieniami Organizatora.
 8. Organizator zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

Rozdział 2

ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza na własny koszt szkolna komisja konkursu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 12.00.
 2. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie szkolnym trwa 60 minut.
 3. Arkusz z zadaniami będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte.
 4. W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym lub 10% uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 65% punktów uzyska mniej niż 10% uczestników etapu szkolnego.
 5. Do etapu rejonowego ostatecznej kwalifikacji dokonuje rejonowa komisja konkursowa.
 6. Zadania dyrektora szkoły:
 • przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji i regulaminie konkursu;
 • powołanie (w formie pisemnej) szkolnej komisji konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu;
 • zgłoszenie szkoły na konkurs do etapu szkolnego (tylko nazwa, adres szkoły i liczba uczniów – bez imion i nazwisk) odbywa się drogą mailową do przewodniczącego etapu rejonowego, wybierając właściwy rejon: Komisja rejonowa nr 1 (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski) – Ilona Zduńczuk zdunczuk@cen.bydgoszcz.pl, Komisja rejonowa nr 2 (miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski) – Danuta Potręć danuta.potrec@kpcen-torun.edu.pl, Komisja rejonowa nr 3 (miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski) – Iwona Lelewska i.lelewska@cen.info.pl , Komisja rejonowa nr 4 (miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki) – Dorota Andrzejewska dorota.andrzejewska@kpcen-torun.edu.pl, Komisja rejonowa nr 5 (powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński) – Dorota Gołębiewska d.golebiewska@cen.info.pl , Komisja rejonowa nr 6 (powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński) – Iwona Rostankowska – iwona.rostankowska@cen.bydgoszcz.pl (załącznik nr 1). Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. Zgłoszenia szkół oraz liczbę uczniów do konkursu należy przesłać co najmniej dwa dni przed   rozpoczęciem etapu szkolnego. Przewodniczący rejonowych komisji konkursowych niezwłocznie przesyłają informacje o etapie szkolnym do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej. Wykaz szkół zakwalifikowanych do etapu szkolnego zostanie opublikowany na stronie www.gorsk.org.pl dwa dni                              przed rozpoczęciem konkursu;
 • pobranie w wyznaczonym terminie zadań konkursowych na etap szkolny z systemu PIKO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu adekwatnie do zgłoszonej liczby uczniów;
 • przestrzeganie terminu i procedury przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu;
 • stworzenie uczniom odpowiednich warunków do spokojnej i samodzielnej pracy;
 • przekazanie przewodniczącemu szkolnej komisji materiałów konkursowych do skopiowania, karty zadań dla każdego ucznia i przyjęcie ich do przechowania                  do czasu rozpoczęcia etapu szkolnego;
 • udostępnienie skopiowanych kart zadań, o wyznaczonej godzinie, w dniu przeprowadzania konkursu przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie (dzień                      i godzina) wskazanym w terminarzu;
 • pobranie w wyznaczonym terminie (godzinę po rozpoczęciu konkursu) klucza odpowiedzi z etapu szkolnego z systemu PIKO;
 • po zakończeniu etapu szkolnego sporządzenie protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4), wypisanie wyników wszystkich uczniów, opieczętowanie pieczęcią szkoły oraz imienną, podpisanie (załącznik nr 4 a) oraz przekazanie ich drogą mailową przewodniczącemu właściwej komisji rejonowej (załącznik nr 1) i listem poleconym do 7 dni po przeprowadzeniu konkursu wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu oraz oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody                             na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) pod następujące adresy:
 1. Ilona Zduńczuk (komisja nr 1) – KPCEN w Bydgoszczy, 85-067 Bydgoszcz,               Jagiellońska 9;
 2. Danuta Potręć (komisja nr 2) – KPCEN w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 36;
 3. Iwona Lelewska (komisja nr 3) – KPCEN we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A;
 4. Dorota Andrzejewska (komisja nr 4) – KPCEN w Toruniu, 87-100 Toruń,   Henryka Sienkiewicza 36;
 5. Dorota Gołębiewska (komisja nr 5) – KPCEN we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A;
 6. Iwona Rostankowska (komisja nr 6) – KPCEN w Bydgoszczy,    85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9.
 • przechowanie pozostałych prac uczniów z etapu szkolnego oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym
  na wykorzystanie wizerunku oraz wyników etapu szkolnego konkursu do 31 sierpnia 2019 r.
 1. Zadania szkolnej komisji konkursowej:
 • przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;
 • po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzenie protokołu z etapu szkolnego konkursu interdyscyplinarnego (załącznik nr 4) w roku szkolnym 2018/2019 wraz z wykazem uczniów (załącznik nr 4 a do protokołu z etapu szkolnego);
 • przekazanie, w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu, przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej dyrektorowi szkoły oraz przewodniczącemu odpowiedniej komisji rejonowej protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej wraz z wykazem  uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik do protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na wykorzystanie wizerunku, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu;
 • po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu realizacji etapu szkolnego (załącznik nr 13 i 14).

Prace uczestników będą udostępniane do wglądu, wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd.

 1. Dokumentowanie pracy szkolnej komisji konkursowej:
  • Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się:
 2. powołanie szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 3);
 3. protokół posiedzenia szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego (załącznik nr 4 a);
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia,  w tym na wykorzystanie wizerunku, składane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 2); bez oświadczeń dotyczących uczniów zakwalifikowanych      do etapu rejonowego;
 5. prace oraz oświadczenia uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego.
 • Dokumentacja etapu szkolnego przechowywana jest w szkołach organizujących pierwszy etap konkursu do 31 sierpnia 2019
 • Organizator publikuje listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie gorsk.org.pl 14 dni od dnia realizacji etapu szkolnego.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZADANIA REJONOWEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Za organizację i przebieg etapu rejonowego konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani przez Organizatora konkursu o Wielkich Polakach drogą zarządzenia. Członków komisji rejonowych powołuje Organizator konkursu na wniosek przewodniczącego.
 2. Komisja rejonowa rozpatruje odwołania z etapu szkolnego.
 3. Ostateczną weryfikację prac uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu, dokonuje komisja rejonowa, w terminie do 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu.
 4. Po zweryfikowaniu przez komisję rejonową prac uczniów z etapu szkolnego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji rejonowej przekazuje Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego, wraz z uzyskaną przez nich punktacją.
 5. Etap rejonowy konkursu przeprowadzony zostanie 14 lutego 2019 r., o godz. 12:00.
 6. Obwody rejonowych komisji konkursowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie rejonowym trwa 90 minut.
 8. Arkusz z zadaniami zawierał będzie zadania zamknięte i otwarte.
 9. Zadania przewodniczącego komisji rejonowej:
 • przesłanie informacji od dyrektorów szkół biorących udział w konkursie o etapach szkolnych do przewodniczącego komisji wojewódzkiej;
 • odebranie od przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej arkuszy testu z zadaniami etapu rejonowego;
 • zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;
 • po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego (załączniki nr 13 i 14). Prace uczestników będą udostępniane do wglądu, wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd;
 • w etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym lub 25% uczestników                    z  najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 75% punktów uzyska mniej niż 25% uczestników etapu rejonowego;
 • przekazanie, w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach oraz przewodniczącej wojewódzkiej komisji konkursowej protokołu posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 5) wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik nr 5 a do protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej oraz załącznik nr 15 — wersja papierowa i elektroniczna), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego konkursu;
 • zabezpieczenie i przechowywanie pozostałych prac uczniów z etapu rejonowego konkursu, do 31 sierpnia 2019 r.
 1. Dokumentowanie pracy rejonowej komisji konkursowej:
 • Na dokumentację etapu rejonowego składają się:
 1. powołanie komisji rejonowych – zarządzenie Organizatora publikowane na stronie gorsk.org.pl ;
 2. protokół posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 5) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego (załącznik nr 5 a);
 3. prace uczestników konkursu etapu rejonowego, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego.
 • Przewodniczący etapu rejonowego zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów z etapu rejonowego do 31 sierpnia 2019

Rozdział 4

ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 1. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej.
 2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej przyjmuje w formie pisemnej odwołania wniesione przez rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli przygotowujących ucznia do konkursu.
 3. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 21 marca 2019 r., o godz. 12:00 –  pierwsza część – test pisemny trwa 90 minut, upublicznienie wyników wstępnych do 28 marca 2019 r.  do godz. 15.00 na stronie gorsk.org.pl, a następnie druga część – gala wręczenia nagród 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.
 4. Etap wojewódzki obejmuje zadania zamknięte i otwarte.
 5. Po zweryfikowaniu przez komisję wojewódzką prac uczniów z etapu rejonowego    oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji wojewódzkiej przedstawia Organizatorowi, w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów wraz z uzyskaną punktacją.
 6. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd. Umożliwienie wglądu do prac będzie miało miejsce 26 marca 2019 r. w godz. 10.00 – 14.00 pod następującymi adresami:
 7. Ilona Zduńczuk (rejonowa komisja nr 1) – KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9;
 8. Danuta Potręć (rejonowa komisja nr 2) – KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36;
 9. Iwona Lelewska (rejonowa komisja nr 3) – KPCEN we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 A;
 10. Dorota Andrzejewska (rejonowa komisja nr 4) – KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36;
 11. Dorota Gołębiewska (rejonowa komisja nr 5) – KPCEN we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 A;
 12. Iwona Rostankowska (rejonowa komisja nr 6) – KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.
 13. Przewodniczący komisji wojewódzkiej odpowiedzialny jest za przekazane przez komisje rejonowe i zweryfikowane przez komisję wojewódzką zmiany w punktacji i wyniki odwołań i umieszczenie na stronie gorsk.org.pl do 7 dni po przeprowadzeniu etapu.
 14. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim.
 15. Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 80% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu wojewódzkiego.
 16. Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy:
 • przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu;
 • po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego (załączniki nr 13 i 14);
 • przekazanie Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach protokołu posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej (załącznik nr 6) oraz przedłożenie Organizatorowi  do akceptacji listy laureatów (załącznik nr 7), listy finalistów (załącznik nr 8) i uczestników etapu wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego;
 • wypisanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów wg ustalonego wzoru (załączniki nr 11, 12) oraz dostarczenie sprawozdania z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu (załącznik nr 9) wraz z podpisanymi zaświadczeniami dla laureatów i finalistów przez Organizatora do podpisu przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z zaakceptowaną  przez Organizatora listą laureatów i finalistów.
 1. Dokumentowanie pracy wojewódzkiej komisji konkursowej:
  • Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się:
 2. powołanie komisji wojewódzkiej;
 3. protokół posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej (załącznik nr 6) wraz z wykazem uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego;
 4. lista laureatów konkursu w roku szkolnym 2018/2019 (załącznik nr 7);
 5. lista finalistów konkursu w roku szkolnym 2018/2019 (załącznik nr 8);
 6. e) prace i oświadczenia uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.
  • Komisja wojewódzka składa Organizatorowi sprawozdanie z przebiegu konkursu (załącznik nr 9) i realizacji etapu wojewódzkiego konkursu (załącznik nr 10) niezwłocznie po jego zakończeniu.
  • Dokumentacja z przebiegu prac rejonowych i wojewódzkiej komisji konkursowych składana jest u Organizatora.

Rozdział 5

ZAKRES WYMAGANEJ OD UCZESTNIKÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM

 1. Zadania konkursowe na każdym etapie będą obejmowały wybrane wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej z historii, wos, geografii i języka polskiego w kl. VI – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej.
 2. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu są jednakowe dla wszystkich uczestników.
 3. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu ustala komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 9/2018 Dyrektora Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku z dnia 26 września 2018 roku.
 4. Zadania konkursowe na każdym etapie będą oceniane kryterialnie przez członków odpowiedniej komisji konkursowej.

Rozdział 6

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ  LITERATURY 

NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM  I WOJEWÓDZKIM

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone                      do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej z historii, wos, geografii i języka polskiego w kl. VI – VIII szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dodatkowo na:

ETAP I

Literatura obowiązkowa:

Krzysztof Osiński, Marian Rejewski 1905-1980, Warszawa 2015

– Wojciech Polak, Marian Rejewski w optyce władz bezpieczeństwa PRL, Bydgoszcz 2005 (tekst opublikowany w: Działania władz bezpieczeństwa PRL wobec Mariana Rejewskiego. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005, s.75-88)

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Druk nr 133, Warszawa 2012

ETAP II

Literatura z I etapu oraz:

– Marian Rejewski, Jak matematycy polscy rozszyfrowali Enigmę, w: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, seria II Wiadomości matematyczne XXIII (1980), Olsztyn 1980

– Jerzy Lelewic, Kalendarium z życia i działalności Mariana Rejewskiego na tle wydarzeń związanych z historią maszyny szyfrującej Enigma, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2018

ETAP III

Literatura z I i II etapu oraz:

– Marian Rejewski, Autobiografia, Bydgoszcz 1948

– Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930 – 1945, maszynopis, Bydgoszcz 1967

 Literatura uzupełniająca:

– Marian Rejewski, Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005

– Marian Rejewski, Wspomnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w latach 1930-1945, Poznań 2013

– Ćwięk Henryk,  Przeciw Abwehrze,  Warszawa 2001

– Gaj Krzysztof, Szyfr Enigmy: metody złamania, Warszawa 1989

– Garliński Józef, Enigma. Tajemnica drugiej wojny światowej, Lublin 1999

– Grajek Marek, Enigma: bliżej prawdy,. Poznań 2007

Jakóbczyk Stanisław, Stokłosa Janusz,  Złamanie szyfru Enigma. Poznański pomnik polskich kryptologów,  Poznań  2007

– Kozaczuk Władysław, W kręgu Enigmy, Warszawa 1986

Postanowienia końcowe

Poza postanowieniami końcowymi wymienionymi w Regulaminie ogólnym obowiązują dodatkowo:

 1. W tegorocznej edycji konkursu literatura obowiązkowa dostępna jest w całości na gorsk.org.pl
 2. W czasie trwania konkursu opiekunowie uczniów zobowiązani są do przebywania na terenie placówki, w której odbywa się konkurs.
 3. Oceniane są tylko prace – rozwiązania zawarte w czystopisach.
 4. Sprawy sporne oraz dotyczące składu rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej rozstrzyga Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.
 5. Koszty dojazdu nauczycieli i uczniów pokrywa szkoła

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udziela:

Z ramienia Organizatora:

Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA, Dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, tel. 789-355-099, e-mail: np29@wp.pl   

Tadeusz Kierel, rzecznik prasowy konkursu, tel. 602-132-169

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej:

Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, Dyrektor Delegatury we Włocławku Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, e-mail: m.przybytek1@wp.pl, tel. 600-437-214

Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej:

Danuta Potręć, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, e-mail: danuta.potrec@kpcen-torun.edu.pl, tel. 881-933-367

Wszystkie załączniki do regulaminu do pobrania na stronie www.gorsk.org.pl

Wykaz załączników:

Regulamin

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie interdyscyplinarnym Wiedzy o Wielkich Polakach i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacja jego zapisów

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 5 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 6 a Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych

Załącznik nr 14 Wzór pisma – Wgląd do pracy konkursowej

 

Możliwość komentowania Regulamin została wyłączona