Statut

STATUT

where to buy Priligy in Elizabeth New Jersey Fundacji Centrum Edukacji Młodzieży „CEM”

 

köp Viagra receptfritt  

opzioni binarie rischio ROZDZIAŁ I

http://rozenhout.nl/tag/restyling/feed/ Postanowienia ogólne

 

buy Lyrica tablets § 1

sono migliori le opzioni binarie a 30 secondi oa 15 minuti  

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży „CEM” zwana dalej Fundacją działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Została ustanowiona przez:

 1. Ks. dr Pawła Nowogórskiego
 2. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła

zwanych dalej http://mtk.com.pl//s.w.org Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 23.01.2012 roku, Repertorium A numer 274/2013 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szczytnej 2/1, przed notariuszem Danutą Wróbel.

 

 

binaire optie strategieen § 2

 

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 

 

http://unikeld.nu/?ioweo=trading-online-broker&6ed=25 § 3

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Górsk, gmina Zławieś Wielka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

§ 4

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej.

 

§ 5

 

1.Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa.

2.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego

3.Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczy na działalność pożytku publicznego.

 

 

§ 6

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Tworzone oddziały realizują cele Fundacji, działają na podstawie niniejszego statutu oraz odrębnego Regulaminu oddziału.

3. Oddział Fundacji jest kierowany przez Dyrektora Oddziału . Do obsługi działalności Oddziału Fundacji może być utworzymy odrębny rachunek bankowy. Regulamin Oddziału jest uchwalany przez Zarząd Fundacji w porozumieniu z Dyrektorem Oddziału i za zgodą Rady Fundacji.

4. Dyrektor Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.

5. Dyrektor Oddziału podejmuje czynności na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielanego mu przez Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ograniczyć lub cofnąć pełnomocnictwo dla Dyrektora Oddziału, o czym informuje Fundatorów. Funkcje nadzorcze nad Oddziałami pełni Rada Fundacji.

 

 

§ 7

 

Fundacja posługuje się okrągłą pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego-logo.

 

 

§ 8

 

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.


 

 

ROZDZIAŁ II

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

 

 

§ 9

 

Celem fundacji jest:

 

 1. działalność oświatowo-kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w  rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych;
 2. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych i wielodzietnych;
 3. promocja i organizacja wolontariatu;
 4. zapoznanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia kulturalnego;
 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej;
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundacje działalności charytatywnej;
 8. ochrona i promocja zdrowia;
 9. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 11. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej;
 12. pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 13. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 14. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 15. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 16. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 17. prowadzenie działalności turystycznej i krajoznawczej;
 18. dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży;
 19. promowanie idei edukacji przez całe życie;
 20. prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 21. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 22. zapoznanie z dorobkiem kultury i sztuki narodowej, szczególnie dzieci i młodzieży;
 23. organizowanie konkursów i olimpiad wiedzy.

 

 

 

 

§ 10

 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. organizowanie warsztatów, kursów, seminariów, rekolekcji, sympozjów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele;
 2. organizowanie konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży;
 3. tworzenie i realizowanie autorskich programów przybliżających młodzieży problematykę władzy samorządowej;
 4. zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Fundacji;
 5. prowadzenie działalności gospodarczej w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych;
 6. organizowanie i prowadzenie różnorakich form i metod pracy adresowanych do jednostki, grupy różnego wieku, zainteresowań i zadań;
 7. specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów edukacyjnych;
 8. wspomaganie Centrum Edukacji Młodzieży im. Ks. Jerzego Popiełuszki;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. prowadzenie działalności edukacyjnej;
 11. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie edukacji;
 12. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z krajowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji;
 13. promocję i wspomaganie edukacji;
 14. prowadzenie własnej działalności charytatywnej, a w szczególności, zbiórek publicznych;
 15. programy stypendialne;
 16. tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych;
 17. organizowanie imprez kulturalnych, wspieranie zespołów i grup artystycznych;
 18. organizowanie i finansowanie pielgrzymek religijnych w kraju i za granicą.

 

 

§ 11

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ III

 

Majątek i dochody Fundacji

 

 

§ 12

 

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych), wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia  z czego:

 1. Ks. dr Paweł Nowogórski przekazuje 3.500,00 zł,
 2. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła przekazuje 3.500,00 zł

Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

 

 

§ 13

 

Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1.      krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
 2.      dotacji, datków i subwencji,
 3.      dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek publicznych i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację,
 4.      zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 5.      operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 6.      dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Dochody Fundacji w całości przeznaczane są na działalność statutową.

 

 

§ 14

 

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

§ 15

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 16

 

1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

 

§ 17

 

1.Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

 

§ 18

 

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 • 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza;
 • 62.02.Z  Działalność związanej z doradztwem w zakresie informatyki;
 • 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 • 82.10.Z  Wychowania przedszkolne;
 • 85.20.Z  Szkoły podstawowe;
 • 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.31.A  Gimnazja;
 • 85.31.B  Licea ogólnokształcące;
 • 85.31.C  Licea profilowane;
 • 85.32.A  Technika;
 • 85.41.Z  Szkoły policealne;
 • 85.42.A  Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych;
 • 85.42.B  Szkoły wyższe;
 • 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i Rekreacyjnych;
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 • 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację;
 • 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

 

§ 19

 

 1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

3. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

 1. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

 

 

 


ROZDIAŁ V

 

Organy Fundacji

 

 

§ 20

 

Organami Fundacji są:

   • a) Zgromadzenie Fundatorów,
   • b) Rada Fundacji,
   • c) Zarząd Fundacji,
   • d) Komisja Rewizyjna

Członkami organów Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.

Członkami Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące członkami Zarządu Fundacji, osoby będące członkami rodzin lub krewnymi członków Zarządu oraz osoby pozostające w podległości służbowej z członkami Zarządu.

 

 

 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

 

 

§ 21

 

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.

 

§ 22

 

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.

 

§ 23

 

Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym i opiniującym Fundacji.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 •      Powołanie członków pierwszego Zarządu Fundacji;
 •      Powołanie członków pierwszej Rady Fundacji;
 •      Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 •      Uchwalanie zmian statutu Fundacji;
 •      Wytaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
 •      Zatwierdzanie programów działania Fundacji;

 

§ 24

 

Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej woli lub na wniosek rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub na wniosek 2/3 Fundatorów zgłoszony Prezydentowi na piśmie.

Zgromadzenie Fundatorów powinno odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

 

§ 25

 

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, Zgromadzenie Fundatorów powołuje ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

 

§ 26

 

Zgromadzenie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które:

   1. Dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
   2. Zadeklarują zamiar dalszego materialnego wsparcia idei Fundacji,
   3. W inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

 

 

 

RADA FUNDACJI

 

§ 27

 

Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

Członków pierwszego składu Rady powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.

Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

 •      dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 •      utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 •      śmierci członka,
 •      powołanie na członka Zarządu

Członkowi Rady powołanemu w skład Zarządu Fundacji przysługuje prawo powrotu do składu Rady po zakończeniu kadencji Zarządu.

 

§ 28

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 •      nadzór nad realizacją kierunków działania Fundacji,
 •      opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 •      zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium – po pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną,
 •      zatwierdzenie projektu działalności Fundacji oraz budżetu na rok następny,
 •      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, z wyłączeniem powołania członków pierwszego Zarządu Fundacji, który zostaje powołany przez Zgromadzenie Fundatorów,
 •      uchwalanie regulaminów działania dla Zarządu,
 •      zatwierdzanie zasad i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
 •      ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu według zasad określonych w § 33,
 •      podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 •      podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 •      zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

 

 

§ 29

 

Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Dla prawomocności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków w tym obecności Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.

Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego, przynajmniej dwóch jej członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Przewodniczący rady może w szczególnych okolicznościach zarządzić głosowanie pisemne nad uchwałami Rady Fundacji.

Organizację pracy Rady reguluje uchwalony przez nią regulamin.

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 

§ 30

 

Fundacją kieruje Zarząd Fundacji zgodnie z jej Statutem.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji może powołać członka Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządu, na okres do jej zakończenia
 4. Decyzje Rady Fundacji, o których mowa w ust. 2 o 3, wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Fundatorów.
 5. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Zgromadzenie Fundatorów. Skład tego Zarządu może być uzupełniany w czasie jego kadencji zgodnie z ust. 3. Rada Fundacji w czasie trwania kadencji pierwszego Zarządu może rozszerzyć jego skład zgodnie z ust. 1.
 6. Po upływie kadencji dotychczasowy Zarząd wypełnia swoje obowiązki do czasu powołania Zarządu Fundacji nowej kadencji.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 •      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 •      skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •      śmierci członka Zarządu.

Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

 

 

§ 31

 

Zarząd Fundacji zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności i prowadzenia spraw Fundacji zgodnie ze Statutem.

Do Zarządu Fundacji należy:

  1.      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2.     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  3.      realizacja celów statutowych,
  4.      składanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdania finansowego za każdy rok.
  5.      Przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów.
  6.       sporządzanie planów pracy i budżetu,
  7.      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, prowadzenie spraw majątkowych według zasad prawidłowej gospodarki dla osiągnięcia celów Fundacji.
  8.      zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  9.        składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  10.        wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

Zarząd może określić w regulaminie szczegółowy tryb swojej pracy, który ma być zgodny ze Statutem.

Zarząd Fundacji zapewnia warunki pracy dla Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 32

 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Zarząd Fundacji jest upoważniony do ustanawiania pełnomocników.

 

§ 33

 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 


KOMISJA REWIZYJNA

 

 

§ 34

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym nu w zakresie kontroli wewnętrznej.

Komisja Rewizyjna jest organem kolokwialnym, składa się z 2 do 5 członków.

Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 •      Nie mogą być członkami organu zarządzającego
 •      Nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami organu zarządzającego,
 •      Nie było skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni Komisja Rewizyjna zbiera się dwa razy w roku, w razie potrzeby na wniosek Zgromadzenia Fundatorów, Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.

Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów wszystkich członków. W razie równej ilości głosów, decydujące zdanie ma przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 

 

§ 35

 

Komisja Rewizyjna w celu w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 •      Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 •      Kontrola działalności Fundacji w zakresie realizowania celów.
 •      Kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji.
 •      Informowanie Zarządu Fundacji o wynikach kontroli.
 •      Składanie sprawozdań i opinii Radzie Fundacji co najmniej raz w roku.

 

 

§ 36

 

Członkowie organów Fundacji wypełniają swe zadania bez wynagrodzenia: przysługuje im zwrot kosztów własnych związanych z posiedzeniem danego organu.

Członek Zarządu może być pracownikiem Fundacji, przy zachowaniu postanowień § 33 Statutu.

Członkowie organów Fundacji, ich rodziny lub krewni nie mogą:

 •      Otrzymywać pożyczek z Fundacji;
 •      Nabywać lub korzystać z majątku Fundacji na warunkach korzystniejszych niż osoby nie związane z Fundacją;
 •      Sprzedawać towarów lub świadczyć usług na rzecz Fundacji zasadach innych niż podmioty nie związane z Fundacją

Postanowienia ust. 3 stosuje się również do pracowników Fundacji.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Fundacja jako Organizacja Pożytku Publicznego

 

 

§ 37

 

Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Zabrania się:

 •      Udzielania pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratelą zwana dalej „osobami bliskim”;
 •      Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 •      Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników, oraz innych osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 •      Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień określonych w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego, sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

§ 38

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, także w sprawach majątkowych do kwoty 50 000 zł składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

W sprawach majątkowych powyżej kwoty 50 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego wymagana jest zgoda Rady wyrażona w formie uchwały.

 

 

§ 39

 

Uprawnionym do zmian Statutu Fundacji jest Zgromadzenie Fundatorów.

Zmiana ta nie może dotyczyć celów Fundacji.

 

 

§ 40

 

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

§ 41

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw edukacji.

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

 

§ 42

 

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 

 

 

§ 43

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Toruniu

Statut został przyjęty 23.01.2013 roku.

we współpracy z..