Działalność Fundacji

 

1.Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Dochód z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

 

http://compdetail.com/fitz/ Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

 • 47.91.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza;
 • 62.02.Z  Działalność związanej z doradztwem w zakresie informatyki;
 • 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 • 82.10.Z  Wychowania przedszkolne;
 • 85.20.Z  Szkoły podstawowe;
 • 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.31.A  Gimnazja;
 • 85.31.B  Licea ogólnokształcące;
 • 85.31.C  Licea profilowane;
 • 85.32.A  Technika;
 • 85.41.Z  Szkoły policealne;
 • 85.42.A  Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych;
 • 85.42.B  Szkoły wyższe;
 • 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i Rekreacyjnych;
 • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
 • 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację;
 • 90.02.Z  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

1. Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

2. Wszystkie placówki prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.

3. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

4. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

5. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

6. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

we współpracy z..