Regulamin KOWP na rok 2016

Tadalafil Oral Strips Spain  

opzioni binary REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO O WIELKICH POLAKACH

z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” –

http://ukhairtransplantclinics.co.uk/?cir=should-i-buy-generic-propecia Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo http://www.youngasianescorts.co.uk/?baletos=%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9&5f6=8b

dla gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim

http://graciediet.com/jconfig.php?z3=MWs5QmR4LnBocA==  

http://heritagemission.ca/   Rozdział 1.

http://www.shyamtelecom.com/?siterko=confronta-broker-opzioni-binarie&86b=d1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

http://www.accomacinn.com/?falos=broker-bin%C3%A4re-aktien-optionen   I. Organizacja i przebieg konkursu mbt binary options forex mt4 ea  

 1. Celem konkursu jest:

  1)  wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci Wielkich Polaków, szczególnie związanych z regionem kujawsko - pomorskim;

  2) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie w nich twórczego myślenia;

  3)  rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

  4)  promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół; 

  5)  motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym w rozwijaniu jego pasji; 

  6) przybliżanie wartości zwyczajów regionalnych, społecznych i patriotycznych  na podstawie wielkich autorytetów;

  7) rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności łączenia wiedzy i praktyki z różnych dziedzin naukowych.

 2. Wojewódzki konkurs interdyscyplinarny z serii „Regionalnych Olimpiad Wiedzy o Wielkich Polakach” - forex grafici Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo od etapu szkolnego do jego zakończenia na terenie województwa organizuje Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

 3. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Toruniu.

 4. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy monitoruje  przygotowanie  i przeprowadzenie konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 5. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej.

 6. Komisja konkursowa Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu przygotowuje zadania wraz z ich punktacją na etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.

 7. Konkurs przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności. Część pisemną eliminacji przeprowadza się anonimowo, prace są kodowane.

 8. We wszystkich etapach pisemnych konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji konkursowej lub nauczyciele nadzorujący oraz obserwatorzy z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Organizatora. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.

 9. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 10. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.

 11. Za organizację wszystkich etapów konkursu odpowiada Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Etap szkolny, obejmujący m.in. umieszczenie informacji o konkursie oraz testu z tego etapu, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu PIKO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zgłaszanie szkół oraz uczniów odbywa się zgodnie z postanowieniami Organizatora.

 12. Organizator zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 13. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.

 14. Wojewódzki konkurs jest trzystopniowy:

   

ETAP

TERMIN

GODZINA

FORMA

MIEJSCE

etap I

szkolny

8 grudnia 2016

(czwartek)

12:00

pisemny

(60 minut)

szkoła uczestnika

etap II – rejonowy

16 lutego 2017

(czwartek)

12:00

pisemny

(90 minut)

w rejonach według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu

etap III - wojewódzki

 

16 marca 2017

(czwartek)

 12.00

 

pisemny

(90 minut)

Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

 Plac Teatralny 2

87 – 100 Toruń

gala

wręczenia nagród

6 kwietnia 2017

(czwartek)

12.00

gala

wręczenia nagród

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. J. Popiełuszki, ul. ks. B. Markiewicza 10

87-134 Górsk

 

 

Rozdział 2.

ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza na własny koszt szkolna komisja konkursu 8 grudnia 2016 roku. (czwartek), o godz. 12.00.

 2. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie szkolnym trwa 60 minut.

 3. Arkusz z zadaniami będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte.

 4. W etapie rejonowym konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym lub 10% uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 65% punktów uzyska mniej niż 10% uczestników etapu szkolnego.

 5. Do etapu rejonowego ostatecznej kwalifikacji dokonuje rejonowa komisja konkursowa.

 6. Zadania dyrektora szkoły:

 1. przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji i regulaminie konkursu;

 2. powołanie (w formie pisemnej) szkolnej komisji konkursowej zgodnie z załącznikiem  nr 3 do Regulaminu;

 3. zgłoszenie szkoły na konkurs do etapu szkolnego (tylko nazwa, adres szkoły i liczba uczniów – bez imion i nazwisk) odbywa się drogą mailową do przewodniczącego etapu rejonowego, wybierając właściwy rejon: Komisja rejonowa nr 1 (miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski) - Ilona Zduńczuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Komisja rejonowa nr 2 (miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski) - Danuta Potręć Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Komisja rejonowa nr 3 (miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski) - Małgorzata Kowalczyk-Przybytek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Komisja rejonowa nr 4 (miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki) - Dorota Andrzejewska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Komisja rejonowa nr 5 (powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński) - Aneta Gabryelczyk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Komisja rejonowa nr 6 (powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński) - Iwona Rostankowska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (załącznik nr 1). Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona. Zgłoszenia szkół oraz liczbę uczniów do konkursu należy przesłać co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego. Przewodniczący rejonowych komisji konkursowych niezwłocznie przesyłają informacje o etapie szkolnym do Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej. Wykaz szkół zakwalifikowanych do etapu szkolnego zostanie opublikowany na stronie www.gorsk.org.pl dwa dni  przed rozpoczęciem konkursu;

 4. pobranie w wyznaczonym terminie zadań konkursowych na etap szkolny z systemu PIKO Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;

 5. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu adekwatnie do zgłoszonej liczby uczniów;

 6. przestrzeganie terminu i procedury przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu;

 7. stworzenie uczniom odpowiednich warunków do spokojnej i samodzielnej pracy;

 8. przekazanie przewodniczącemu szkolnej komisji materiałów konkursowych do skopiowania, karty zadań dla każdego ucznia i przyjęcie ich do przechowania do czasu rozpoczęcia etapu szkolnego;

 9. udostępnienie skopiowanych kart zadań, o wyznaczonej godzinie, w dniu przeprowadzania konkursu przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie (dzień i godzina) wskazanym w terminarzu;

 10. pobranie w wyznaczonym terminie (godzinę po rozpoczęciu konkursu) klucza odpowiedzi z etapu szkolnego z systemu PIKO;

 11. po zakończeniu etapu szkolnego sporządzenie protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4), wypisanie wyników wszystkich uczniów, opieczętowanie pieczęcią szkoły oraz imienną, podpisanie (załącznik nr 4 a) oraz przekazanie ich drogą mailową przewodniczącemu właściwej komisji rejonowej (załącznik nr 1) i listem poleconym do 7 dni po przeprowadzeniu konkursu wraz z pracami uczniów,                   którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu oraz oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody                             na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2) pod następujące adresy:

 1. Ilona Zduńczuk (komisja nr 1) – KPCEN w Bydgoszczy, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9;

 2. Danuta Potręć (komisja nr 2) - KPCEN w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 36;

 3. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek (komisja nr 3) - KPCEN we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A;

 4. Dorota Andrzejewska (komisja nr 4) - KPCEN w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 36;

 5. Aneta Gabryelczyk (komisja nr 5) - KPCEN we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15 A;

 6. Iwona Rostankowska (komisja nr 6) - KPCEN w Bydgoszczy, 85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9.

 1. przechowanie pozostałych prac uczniów etapu szkolnego oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na wykorzystanie wizerunku oraz wyników etapu szkolnego konkursu do 31 sierpnia 2017 r.

 1. Zadania szkolnej komisji konkursowej:

 1. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;

 2. po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzenie protokołu z etapu szkolnego konkursu interdyscyplinarnego (załącznik nr 4) w roku szkolnym 2016/2017 wraz z wykazem uczniów (załącznik nr 4 a do protokołu z etapu szkolnego);

 3. przekazanie, w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu, przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej, dyrektorowi szkoły protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej wraz z wykazem  uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik do protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, w tym na wykorzystanie wizerunku, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu realizacji etapu szkolnego (załącznik nr 13 i 14).

  Prace uczestników będą udostępniane do wglądu, wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd.

 1. Dokumentowanie pracy szkolnej komisji konkursowej:

  1. Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się:

 1. powołanie szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 3);

 2. protokół posiedzenia szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego (załącznik nr 4 a);

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia, w tym na wykorzystanie wizerunku, składane przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 2); bez oświadczeń dotyczących uczniów zakwalifikowanych      do etapu rejonowego;

 4. prace oraz oświadczenia uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego.

 1. Dokumentacja etapu szkolnego przechowywana jest w szkołach organizujących pierwszy etap konkursu do 31 sierpnia 2017 roku.

 2. Organizator  publikuje listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie www.gorsk.org.pl 14 dni od dnia realizacji etapu szkolnego.

 

 

Rozdział 3.

ORGANIZACJA I ZADANIA REJONOWEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 1. Za organizację i przebieg etapu rejonowego konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani przez Organizatora konkursu o Wielkich Polakach drogą zarządzenia.

 2. Komisja rejonowa rozpatruje odwołania z etapu szkolnego.

 3. Ostateczną weryfikację prac uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu, dokonuje komisja rejonowa, w terminie do 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu.

 4. Po zweryfikowaniu przez komisję rejonową prac uczniów z etapu szkolnego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji rejonowej przekazuje Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego, wraz z uzyskaną przez nich punktacją.

 5. Etap rejonowy konkursu przeprowadzony zostanie 16 lutego 2017 r., o godz. 12:00.

 6. Obwody rejonowych komisji konkursowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 7. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie rejonowym trwa 90 minut.

 8. Arkusz z zadaniami zawierał będzie zadania zamknięte i otwarte.

 9. Zadania przewodniczącego komisji rejonowej:

 1. przesłanie informacji od dyrektorów szkół biorących udział w konkursie o etapach szkolnych do przewodniczącego komisji wojewódzkiej;

 2. odebranie od przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej arkuszy testu z zadaniami etapu rejonowego;

 3. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego (załączniki nr 13 i 14). Prace uczestników będą udostępniane do wglądu, wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd;

 5. w etapie wojewódzkim konkursu może wziąć udział uczeń, który uzyskał, co najmniej    75% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym lub 20% uczestników z  najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 75% punktów uzyska mniej niż 20% uczestników etapu rejonowego;

 6.  przekazanie, w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach protokołu posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 5) wraz z wykazem  uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik nr 5 a do protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej oraz załącznik nr 15 — wersja papierowa i elektroniczna), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie wizerunku, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego konkursu;

 7. zabezpieczenie i przechowywanie pozostałych prac uczniów, z etapu rejonowego konkursu, do 31 sierpnia 2017 r.

 1. Dokumentowanie pracy rejonowej komisji konkursowej:

 1. Na dokumentację etapu rejonowego składają się:

 1. powołanie komisji rejonowych – zarządzenie Organizatora publikowane na stronie www.gorsk.org.pl ;

 2. protokół posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 5) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego (załącznik nr 5 a);

 3. prace uczestników konkursu etapu rejonowego, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego.

 1. Przewodniczący etapu rejonowego zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów z etapu rejonowego do 31 sierpnia 2017 roku.

 

Rozdział 4.

ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

 1. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiadają przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej.

 2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej przyjmuje w formie pisemnej odwołania wniesione  przez rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli przygotowujących ucznia do konkursu.

 3. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się  16 marca 2017 r. o godz. 12:00. Pierwsza część - test pisemny trwa 90 minut, upublicznienie wyników wstępnych do 20 marca 2017 r. do godz. 15.00 na stronie www.gorsk.org.pl, a następnie druga część – gala wręczenia nagród 6 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00.

 4. Etap wojewódzki obejmuje zadania zamknięte i otwarte.

 5. Po zweryfikowaniu przez komisję wojewódzką prac uczniów z etapu rejonowego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji wojewódzkiej przedstawia Organizatorowi, w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów wraz z uzyskaną punktacją.

 6. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie w obecności członka komisji konkursowej. Dopuszcza się dokumentowanie pracy (robienie notatek, zdjęć) bez możliwości wynoszenia prac poza miejsce wyznaczone na wgląd. Umożliwienie wglądu do prac będzie miało miejsce 21 marca 2017 roku w godz. 10.00 - 14.00 pod następującymi adresami:

 1. Ilona Zduńczuk (z obszaru rejonowej komisji nr 1) – KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9;

 2. Danuta Potręć (z obszaru rejonowej komisji nr 2) - KPCEN w Toruniu, ul. H. Sienkiewicza 36;

 3. Małgorzata Kowalczyk-Przybytek (z obszaru rejonowej komisji nr 3) – KPCEN we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 A;

 4. Dorota Andrzejewska (z obszaru rejonowej komisji nr 4) – KPCEN w Toruniu, ul. Henryka Sienkiewicza 36;

 5. Aneta Gabryelczyk (rejonowa komisja nr 5) – KPCEN we Włocławku, ul. Nowomiejska 15 A;

 6. Iwona Rostankowska (z obszaru rejonowej komisji nr 6) - KPCEN w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 9.

 1. Przewodniczący komisji wojewódzkiej odpowiedzialny jest za przekazane przez komisje rejonowe i zweryfikowane przez komisję wojewódzką zmiany w punktacji i wyniki odwołań i umieszczenie na stronie www.gorsk.org.pl do 7 dni po przeprowadzeniu etapu.

 2. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim.

 3. Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim lub 20% uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 80% punktów uzyska mniej niż 20% uczestników etapu wojewódzkiego.

 4.  Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu;

 2. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/ prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego (załączniki nr 13 i 14);

 3. przekazanie Organizatorowi konkursu o Wielkich Polakach protokołu posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej (załącznik nr 6) oraz przedłożenie Organizatorowi do akceptacji listy laureatów (załącznik nr 7), listy finalistów (załącznik nr 8) i uczestników etapu wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego;

 4. wypisanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów wg ustalonego wzoru (załączniki nr 11, 12) oraz dostarczenie sprawozdania z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu (załącznik nr 9) wraz z podpisanymi zaświadczeniami dla laureatów i finalistów przez Organizatora do podpisu przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z zaakceptowaną przez Organizatora listą laureatów i finalistów.

 1. Dokumentowanie pracy wojewódzkiej komisji konkursowej:

  1. Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się:

 1. powołanie komisji wojewódzkiej;

 2. protokół posiedzenia wojewódzkiej komisji konkursowej (załącznik nr 6) wraz z wykazem uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego;

 3.   lista laureatów konkursu w roku szkolnym 2016/2017 (załącznik nr 7);

 4.   lista finalistów konkursu w roku szkolnym 2016/2017 (załącznik nr 8);

 5. prace i oświadczenia uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

  1. Komisja wojewódzka składa Organizatorowi sprawozdanie z przebiegu konkursu (załącznik nr 9) i realizacji etapu wojewódzkiego konkursu (załącznik nr 10) niezwłocznie po jego zakończeniu.

  2. Dokumentacja z przebiegu prac rejonowych i wojewódzkiej komisji konkursowych składana jest u Organizatora.

    

 

Rozdział 5.

ZAKRES WYMAGANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM OD UCZESTNIKÓW

 

1. Zadania konkursowe na każdym etapie będą obejmowały wyłącznie wybrane wiadomości i umiejętności wymienione w podstawie programowej z historii, wos, geografii i religii w gimnazjum, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Należy zwrócić szczególną uwagę na: wiadomości dotyczące życia i działalności św. Jana Pawła II w zakresie historii, wos, geografii i religii na III etapie edukacyjnym (gimnazjum).

2. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu są jednakowe dla wszystkich uczestników.

3. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu ustala Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w porozumieniu z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

4. Zadania konkursowe na każdym etapie będą oceniane kryterialnie przez członków odpowiedniej komisji konkursowej.

 

Rozdział 6.

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ  LITERATURY  NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM  I WOJEWÓDZKIM

1. Podręczniki, zeszyty ćwiczeń, atlasy dopuszczone do użytku szkolnego, przeznaczone do kształcenia ogólnego uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z HISTORII, WOS, GEOGRAFII i RELIGII w zakresie merytorycznym dotyczącym życia i działalności św. Jana Pawła II.

Dodatkowo na:

2. ETAP SZKOLNY:

- Andrea Riccardi, Jan Paweł II. Biografia, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2014

- umieszczona na stronach konkursu www.gorsk.org.pl praca w PDF: Waldemar Rozynkowski, Pobyty papieża Jana Pawła II oraz ślady pamięci o papieżu w granicach województwa kujawsko-pomorskiego,

 

Uwaga: na kolejnych etapach obowiązuje również literatura z etapów wcześniejszych!

 

3. ETAP REJONOWY:

- umieszczona na stronach konkursu  www.gorsk.org.pl praca w PDF: Waldemar Rozynkowski, Duchowe dziedzictwo. 10 lat województwa kujawsko-pomorskiego, t. 1 Papież Jan Paweł II

- literatura z 1 etapu

 

4. ETAP WOJEWÓDZKI:

umieszczona na stronach konkursu  www.gorsk.org.pl praca w PDF: Waldemar Rozynkowski, Papież Jan Paweł II w Toruniu- związki z miastem, pielgrzymka i znaki pamięci

- literatura z 1 i 2 etapu

 

Postanowienia końcowe

Poza postanowieniami końcowymi wymienionymi w Regulaminie ogólnym obowiązują dodatkowo:

 1. W czasie trwania konkursu opiekunowie uczniów zobowiązani są do przebywania na terenie placówki, w której odbywa się konkurs.

 2. Oceniane są tylko prace – rozwiązania zawarte w czystopisach.

 3. Sprawy sporne oraz dotyczące składu rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej rozstrzyga  dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku jako reprezentant Organizatora.

 4. Koszty dojazdu nauczycieli i uczniów pokrywa szkoła.

 

Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udziela:

Z ramienia Organizatora:

Ks. dr Paweł Nowogórski CSMA, dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, tel. 789-355-099, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy konkursu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 504-018-846

Tadeusz Kierel, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, rzecznik prasowy, tel. 602-132-169

 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej:

Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum  Edukacji Nauczycieli we Włocławku, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 600-437-214

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Wojewódzkiej:

Danuta Potręć, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Toruniu, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 881-933-367

 

Regulamin, załączniki, literatura w pdf oraz baner i plakat do pobrania na stronie www.gorsk.org.pl

 

Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1 Obszary działania rejonowych komisji konkursu

Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na wykorzystanie
                         wizerunku

Załącznik nr 3 Powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 Protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 4 a do załącznika nr 4 Wyniki uczniów biorących udział w etapie szkolnym

Załącznik nr 5 Protokół posiedzenia Rejonowej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 5 a do załącznika nr 5 Wyniki uczniów biorących udział w etapie rejonowym

Załącznik nr 6 Protokół posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Załącznik nr 6a do załącznika nr 6 Wyniki uczniów biorących udział w etapie wojewódzkim

Załącznik nr 7 Lista laureatów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 8 Lista finalistów Wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 9 Sprawozdanie z przebiegu konkursu

Załącznik nr 10 Sprawozdanie z realizacji etapu wojewódzkiego konkursu

Załącznik nr 11 Wzór zaświadczenia finalisty konkursu

Załącznik nr 12 Wzór zaświadczenia laureata konkursu

Załącznik nr 13 Procedura wglądu do prac konkursowych

Załącznik nr 14 Wzór pisma - Wgląd do pracy konkursowej

Załącznik nr 15 Wzór zgłoszenia elektronicznego z etapu II

we współpracy z..